Algemene voorwaarden

Algemeen1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen het webhosting bedrijf Q1hosting ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 55126715, hierna te noemen Q1hosting, en een natuurlijk -of rechtspersoon, hierna te noemen cliënt.

1.2. Afwijking van deze voorwaarden hebben slechts gelding met een door een bevoegd persoon van Q1hosting ondertekend schrijven.

1.3. De algemene of specifieke voorwaarden van de cliënt worden door Q1hosting niet geaccepteerd.

1.4. Q1hosting is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen.

1.5. De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien één of meerdere punten uit deze overeenkomst niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst onaangetast.

1.6. Q1hosting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, derving of soortgelijke welke cliënt ondervindt door het niet naar wens functioneren van de faciliteiten of diensten van Q1hosting.

1.7. Cliënt zal Q1hosting binnen 24 uur per aangetekend schrijven in kennis stellen mogelijk disfunctioneren of storing of vermeende aansprakelijkheden van Q1hosting en zal een redelijke termijn geven voor herstel; indien eerder genoemde melding niet plaatsvindt, verliest cliënt ieder recht op het instellen van een vordering.

2. Overeenkomst

2.1. De overeenkomst tussen Q1hosting en cliënt gaat direct in op het moment van goedkeuring door Q1hosting van een ingediende aanvraag. Het corresponderend tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum.

2.2. Q1hosting behoudt zichhet recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren, zonder reden van opgaaf.

2.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden. Na afloop van deze 3 maanden heeft de cliënt 14 dagen de tijd om de overeenkomst te verlengen. Doet de cliënt dit niet, dan wordt de overeenkomst automatisch opgeheven.

2.4. Een overeenkomst is door cliënt niet overdraagbaar aan derden.

2.5. Indien naar het oordeel van Q1hosting daartoe redenen aanwezig zijn, is Q1hosting gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling ofrechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang, deze op te schorten, dan wel, indien Q1hosting dit toepasselijk acht, de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen en van rechtswege als beëindigd te beschouwen. Gedurende de tijd van opschorting blijfthet gangbare tarief verschuldigd.

2.6. Indien Q1hosting door oorzaak van de cliënt extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is Q1hosting gerechtigd deze bij cliënt in rekening te brengen; onder oorzaken van de cliënt vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie nalatigheid, veroorzaakte doublures.

2.7. Indien voorgaande bepalingen tot een geschil of procedure leiden, dan erkent cliënt diens aansprakelijkheid voor alle door Q1hostinggemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

3. Verplichtingen cliënt

3.1. De cliënt zal de ter beschikking gestelde webfaciliteiten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet waarbij de cliënt enige beveiligen doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (identiteit).

3.1.1. De cliënt zal zijn webhosting faciliteiten niet gebruiken of verhuren voor zaken die de server te veel belasten.

3.2. Q1hosting behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren indien de cliënt handelt in strijd met voorgaande regels en niet diensverplichting ter zake, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dit totdat de cliënt weer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarde heeft voldaan.

3.3. De cliënt zal de systemen en instellingen van Q1hosting niet beschadigen.

Nieuwsbrief met de laatste aanbiedingen?